CO2 bewuste bedrijfsvoering bij Engelen Groen

Engelen Groen Uden bv gaat de bedrijfsvoering verder verduurzamen aan de hand van de CO2-prestatieladder. Dit is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Het doel van de ladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen (inzicht) en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen (reductie).

De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen (transparantie) en samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen (participatie).

Doelstelling

Engelen Groen Uden bv heeft zich tot doel gesteld om het CO2-Bewust certificaat te behalen voor niveau 3.

Energiemanagement actieplan (eis 3.B.2)

Om te borgen dat de doelstelling gehaald wordt, heeft Engelen Groen Uden bv een energiemanagement actieplan opgesteld. Hierin is de stuurcyclus vastgelegd om tot voor continue verbetering van de energie-efficiëntie te komen.

In het actieplan staan o.a. de beleidsverklaring van de directie over energiegebruik en energie-efficiëntie, de doelstellingen, welke maatregelen genomen worden om de doelstellingen te bereiken, hoe de organisatie is ingericht, welke energieprestatie indicatoren gemeten en gemonitord worden. Voorts is beschreven hoe met interne en externe audits en de management review de werking van het systeem geborgd is.

Transparantie (eis 3.C.1)

Engelen Groen Uden bv wil transparant communiceren door het intern en extern publiceren van het beleid, reductiedoelstellingen en de geboekte voortgang. Daarbij hoort het aangaan van een dialoog met medewerkers, klanten, leveranciers en andere ketenpartners.

Door interne communicatie wil Engelen Groen Uden bv de betrokkenheid van alle medewerkers in de organisatie vergroten, en zo het draagvlak voor de uitvoering van beleid te vergroten. De ervaringen en ideeën van de medewerkers spelen hierin een belangrijke rol!

Door externe communicatie wil Engelen Groen Uden bv inzicht geven in haar activiteiten met betrekking tot energiebesparing en zo mogelijk in contact komen met andere partijen om nieuwe ideeën of voorstellen te bedenken voor samenwerken aan het verminderen van het energiegebruik en de CO2 -uitstoot.

Participatie (eis 3.D.1)

 

Engelen Groen Uden bv wil graag samenwerken met klanten, leveranciers en andere ketenpartners, om ideeën en initiatieven te bedenken om de CO2 -uitstoot te reduceren.