Het onderhouden van de watergangen voor Waterschap de Dommel

Voor Waterschap de Dommel verzorgt Engelen Groen het onderhoud aan de watergangen in het gebied Beneden Dommel. De opdrachtgever Waterschap de Dommel heeft met het watersysteem te maken met vele belangen, maar het belangrijkste is dat het watersysteem veilig is.

Dit betekent dat het systeem in staat moet zijn om water af te voeren bij veel neerslag, maar tegelijkertijd ook water kan opslaan tijdens een periode van droogte. 

Dit is belangrijk voor de vele agrariërs in het gebied. Zij verlangen voldoende water voor het beregenen van hun akkers en in tijden met veel neerslag willen ze het water goed van hun land afgevoerd hebben. Met stuwen, gemalen en pompen kan de waterstand redelijk worden gestuurd. Echter is het dan van belang dat de watergangen op tijd worden onderhouden. Door deze gefaseerd te maaien zijn de waterstanden in een gebied beter te beheersen.   

Voorheen bestond het bestek uit het 1 of 2x per jaar volledig maaien van de watergangen. Inmiddels zijn er meerdere maaiperiodes en veel diverse handelingen die specifiek bij een watergang verricht dienen te worden. Bijvoorbeeld het maaien van 50% of het alternerend maaien van de werkpaden en taluds. Door meer diversiteit aan te brengen in het maaibeheer krijgt Flora en Fauna meer gelegenheid zich te ontwikkelen, waardoor meer biodiversiteit ontstaan. 

Door de grote hoeveelheid (unieke) flora en fauna is er veel kennis vereist van de medewerkers van Engelen Groen. Zij volgen hiervoor opleidingen en communiceren met de toezichthouders van het Waterschap over de soorten die zich in het gebied bevinden. Het project vergt naast personele expertise ook investeringen in unieke machines. Bijvoorbeeld de ‘Hooby’ is een machine specifiek ontwikkeld voor de schouwpaden van 1,5m breed, waarbij door de lange giek van de machine toch bredere watergangen gemaaid kunnen worden. Deze machine heeft Engelen Groen in eigen beheer. 

Om dit complexe werk ook goed vast te leggen werkt Engelen Groen met een Geografisch Informatie Systeem (GIS). In dit systeem legt het Waterschap de Dommel vast welke onderhoudswerkzaamheden wanneer en in welk gebied gedaan moeten worden. Engelen Groen houdt de voortgang van werkzaamheden bij in het GIS. Ook kan dit systeem gebruikt worden om bijzonderheden vast te leggen. Zo hing er bijvoorbeeld een boom over de sloot waardoor werkzaamheden werden belemmerd. Dit wordt vermeld in het GIS en in overleg met de opdrachtgever is er gekeken naar vervolgstappen. Beide partijen blijven door middel van dit systeem goed van elkaar op de hoogte. 

Dankzij de goede samenwerking blijft dit gebied goed onderhouden, blijft de flora en fauna behouden en is het watersysteem veilig.

Discipline(s): Onderhoud Groen

Opdrachtgever: Waterschap de Dommel

Opdracht: Onderhoud watergangen