Nieuws Algemeen

Artikel Veeteelt

Onze medewerker Harold de Bruin is kortgeleden geïnterviewd door het vakblad Veeteelt. 

Hieronder is het artikel te lezen. 

 

 

Erkenning van honk- en softbalvelden

Naast de erkenning voor het aanleggen van natuurgras sportvelden heeft Engelen Groen in september 2015 ook de erkenning gekregen voor het aanleggen van Honk- en softbalvelden.

Alle erkenningen zijn te vinden op de publieke NOC*NSF Sportvloerenlijst www.sportvloerenlijst.nocnsf.nl/

Baggeren en plaatsen beschoeiing vijvers gemeente Uden

Baggeren en plaatsen beschoeiing vijvers gemeente Uden

Engelen Groen Uden bv is oktober 2014 begonnen om een aantal vijver binnen de bebouwde kom van de gemeente Uden te baggeren. Het baggeren wordt uitgevoerd met behulp van een duwboot welke de bagger in een hoek van de vijver duwt. Vervolgens wordt met behulp van een 20-tons rupskraam met verlengde giek het baggerslib uit de vijver in een vloeistofdichte vrachtwagen geladen. Dit wordt vervolgens afgevoerd naar een erkend verwerker.

Nadat de vijvers zijn gebaggerd, wordt waar nodig de oude beschoeiing vervangen.
Het nieuwe systeem wat gebruikt wordt bestaat uit hardhouten palen en betonnen glasvezelversterkte beschoeiingsplaat. De enorme levensduur en zeer beperkt onderhoud maken het mogelijk om flora en fauna zo lang mogelijk met rust te laten. Al met al zorgen deze materialen ervoor dat de beschoeiing zeer duurzaam is.

http://www.fydro.nl/beschoeiing

Aanleg oeverzwaluwwand

 

In opdracht van waterschap aa en Maas heeft engelen groen Uden bv een zwaluwwand gecreëerd ter plaatse van de goorloop te Deurne. 

Natuurlijke broedplaatsen van Oeverzwaluwen

Oorspronkelijk broeden oeverzwaluwen in hoge oevers van rivieren en beken met natuurlijke beddingen. Door de hoge waterstand en de sterke stroming in de winter, kalven die oevers af. Als de oeverzwaluwen in het voorjaar terugkeren is het water gezakt en treffen ze een verse hoge oever waarin ze hun gang weer opnieuw uitgraven.
Omdat onze rivieren en beken geen natuurlijke beddingen meer hebben, de bochten zijn rechtgetrokken en oevers beschoeid, ontstaan er geen geschikte ‘verse’ wanden meer voor oeverzwaluwen.

Permanente Oeverzwaluwenwanden 
Permanente oeverzwaluwenwanden zijn een mogelijkheid om de verdwenen natuurlijke broedmogelijkheden te compenseren. Oeverzwaluwen willen geen permanente nestplaatsen maar juist elke voorjaar een ‘verse’ wand om opnieuw gangen in te kunnen graven. Dus een permanente oeverzwaluwenwand zal er ieder voorjaar weer als een ongebruikte wand en enigszins kaal moeten bijliggen.

Noodzakelijk onderhoud
Het is dus noodzakelijk om iedere winter de permanente oeverzwaluwenwand te onderhouden zodat de vogels in het voorjaar weer opnieuw gangen kunnen gaan graven. Het onderhoud bestaat uit het omzetten van het zand waardoor de broedgangen verdwijnen. Het dieper wortelen van planten zoals bramen die zich boven op de wal hebben gevestigd gedurende het vorige broedseizoen, wordt zo ook tegengegaan. Dat is noodzakelijk want bij het graven van de gangen zijn oeverzwaluwen niet in staat om wortels te verwijderen en ze zullen zo’n met wortels doorgroeide permanente wand niet bezetten.
Na het omzetten van het zandlichaam wordt het zand weer aangereden, zodat er een stevige structuur ontstaat waarin de gangen niet spontaan instorten.
Ook plantengroei vóór de oeverzwaluwwal moet worden verwijderd omdat er een kale vrije aan- en afvliegroute voor de vogels moet blijven. Bovendien vinden predatoren beschutting in de begroeiing.

Het is dus van belang om al bij het aanleggen van een permanente oeverzwaluwenwand, rekening te houden met het jaarlijkse terugkerende onderhoud. 

 

Februari 2014 Renovatie Kardinaalsmuts gemeente Cuijk

Engelen Groen Uden bv heeft in februari 2014 de Kardinaalsmuts in de gemeente Cuijk volledig gerenoveerd. De werkzaamheden bestonden uit het verwijderen van bomen incl. stobben, het maken van plantgaten met bomengranulaat, het herstellen van de verharding en het aanplanten van bomen en heesters. De werkzaamheden van dit grootschalig project hebben ongeveer 1 maand in beslag genomen en is met gepast materieel uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden is gewaarborgd dat er ten aller tijden voldoende parkeergelegenheid was voor de bewoners. Dit is bewerkstelligd door voorafgaande aan de werkzaamheden de bewoners goed te informeren en de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren.

Aanleg EVZ Siberie

 

Een ecologische verbindingszone is in Nederland een verbinding tussen natuurgebieden (met nieuwe of herstelde natuur) die deel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur

Ecologische verbindingszones worden aangelegd om het migreren van dieren en planten tussen natuurgebieden mogelijk te maken (uitwisseling van genen).

In opdracht van de gemeente Boxmeer worden door Engelen Groen Uden diverse EVZ’s aangelegd, bijvoorbeeld in Siberië en Oeffelt.

 

 

Herprofileren

Herstel van het oorspronkelijke profiel (lengteprofiel, doch vaker dwarsprofiel).

De watergang wordt gebaggerd, waarna middels het uitnemen tot een bepaalde diepte van de bodem de slootbodem onder het juiste profiel wordt gebracht.

Wanneer de slootbodem op de juiste diepte ligt wordt door middel van het aanbrengen van palen (rondhout) met daarachter een plank een stabiele vaste ‘teen’ gecreëerd.

Achter de plank wordt het talud opnieuw opgezet. Het geheel wordt onder een bepaald talud afgewerkt, waarna het wordt ingezaaid met een mengsel speciaal voor schuine kanten.